Публічна оферта

(ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ СЛУЖБИ ЗНАЙОМСТВ)
Місто Рівне, “15” вересня 2022 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ЗНАЙОМСТВ «ЗАКОХАНІ», що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, (надалі – «Агенція»), з однієї сторони, та будь-яка дієздатна фізична особа, яка на момент прийняття (акцептування) цієї пропозиції досягла 18-ти річного віку та за власним бажанням користується послугами служби знайомств на сайті https://inlove-ukraine.com/ (надалі – «Агенція»), з іншої сторони, (надалі разом — «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали даний Договір оферти (Договір про надання індивідуальних послуг служби знайомств) (надалі — «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом заповнення анкети або заявки на Веб-сайті Агенції та направлення їх Агенції.
 • 1.2. Замовник – фізична особа, яка на момент здійснення акцепту досягла 18-ти річного віку, є дієздатною, та за власним бажанням замовляє індивідуальні послуги служби знайомств.
 • 1.3. Забороняється замовляти індивідуальні послуги служби знайомств, на сайті та/або в офісі Агенції:
  • - неповнолітнім особам;
  • - особам з обмеженою дієздатністю або недієздатним;
  • - особам без намірів серйозних знайомств (знайомств для створення сім'ї та/або інших довготривалих партнерських, дружніх, романтичних, ділових відносин);
  • - особам з намірами знайомств задля отримання будь-яких необґрунтованих матеріальних вигод, з корисливих мотивів, з метою обману чи наміром вчинення будь-яких інших шахрайських дій як по відношенню до Агенції, так і по відношенню до інших осіб, користувачів чи можливих користувачів послуг Агенції.
 • 1.4. Якщо особа, незважаючи на вказані вище обмеження, уклала договір про надання індивідуальних послуг служби знайомств, Агенція має право розірвати такий договір та відмовитися від його виконання в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника у будь-який спосіб передбачений Правилами.
 • 1.5. Оферта – пропозиція Замовнику укласти даний Договір про надання індивідуальних послуг служби знайомств з урахування викладених у ній умов, зразок якої розміщений на Веб-сайті Агенції.
 • 1.6. Послуги – послуга або декілька послуг у сфері індивідуальних послуг (код ЄДРПОУ 96.09: Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. та інших кодів КВЕД, які здійснює Агенція, а саме: надання соціальних послуг служби знайомств, шлюбних бюро; обробка з цією метою персональних даних Замовника; проведення співбесіди з менеджерами та психологами Агенції; пошук та підбір анкет, що відповідають запитам Замовника серед інших Замовників Агенції; організація індивідуальних та/або колективних зустрічей Замовників Агенції між собою з метою знайомства; інші послуги).
 • 1.7. Вичерпний перелік послуг, що надаються Агенцією міститься в Правилах надання послуг Агенції (надалі - Правила), розміщених на сайті Агенції.
 • 1.8. Правила – правила Агенції щодо надання індивідуальних послуг знайомств, розміщені на сайті Агенції. Агенція має право у будь-який час змінювати вичерпний перелік та зміст кожної окремої послуги, шляхом внесення змін до Правил, та повідомлення про ці зміни Замовників шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті Агенції. Нові правила набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Агенції.
 • 1.9. Інші терміни, що використовуються в даному договорі, визначення яких не зазначено в розділі 1 Договору, використовуються в значенні наведеному в Правилах Агенції або в загальноприйнятому значенні.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Відповідно до умов даного договору Агенція пропонує Замовнику надання індивідуальних послуг служби знайомств, та надає послуги з організації знайомств згідно з Правилами, затвердженими Агенцією.
 • 2.2. Замовник отримує індивідуальні послуги служби знайомств від Агенції шляхом:
  • - Заповнення анкети та/або заявки зі своїми контактними даними на Сайті та/або в офісі Агенції;
  • - Проходження ознайомчої зустрічі з менеджерами Агенції;
  • - Проходження зустрічі з психологом або менеджером для складання психологічного та/або загального портрету та інтересів Замовника;
  • - Відвідування зустрічі з метою знайомства (надалі «зустріч-знайомство»), організованої Агенцією;
  • - Замовлення додаткових зустрічей-знайомств в Агенції до досягнення Замовником мети знайомств;
  • - В інший спосіб. Визначений в Правилах Агенції.
 • 2.3. Після заповнення анкети на сайті та/або в офісі Агенції, та повної попередньої оплати послуг Агенції у розмірі, визначеному Правилами, вважається, що Замовник приймає умови цього Договору, а також в повному обсязі ознайомлений з Правилами, і згоден на отримання послуг Агенції відповідно до них.
 • 2.4. Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, наркотичного чи алкогольного сп'яніння.
 • 2.5. Замовник підтверджує, що досяг 18-ти річного віку, є дієздатним, не має обмеження, визначених законодавством, не діє під примусом, а виключно на підставі власного волевиявлення та свободи щодо укладення будь-яких договорів.
 • 2.6. Якщо особа, всупереч вказаному вище, замовила надання індивідуальних послуг служби знайомств, такий договір про надання індивідуальних послуг служби знайомств, укладений між Агенцією та такою особою, є нікчемним.
 • 2.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, діючими чи зміненими умовами Правил надання послуг Агенцією він зобов'язаний відмовитись від подальшого отримання послуг Агенції.
 • 2.8. Агенція підтверджує, що має право на здійснення діяльності з надання індивідуальних послуг знайомств відповідно до законодавства України.
 • 2.9. Даний договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
 • 2.10. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 • 2.11. Замовник заповненням анкети на сайті та/або в офісі Агенції, направленням її менеджерам Агенції та оплатою послуг Агенції підтверджує факт ознайомлення, згоди з усіма умовами цього Договору, та його акцептування.
 • 2.12. Моментом акцептування послуг Агенції є оплата послуг Замовником з будь-яким (але не виключно) наступним призначенням платежу: «за надання послуг знайомств», «за зустріч- знайомство», «за організацію знайомств», «оплата послуг агенції знайомств» чи з будь-яким іншим призначенням. Що дозволяє ідентифікувати вказаний платіж як оплату за конкретну послуг Агенції, що надається згідно Правил, в т. ч. через відповідність суми оплаті вартості послуги, вказаної в Правилах Агенції.
 • 2.13. Внесення Замовником оплати на рахунок Агенції вважається його згодою з Правилами надання індивідуальних послуг знайомств Агенції.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНЦІЇ

 • 3.1. Агенція зобов'язана:
  • - виконувати умови даного Договору, Правил надання послуг, а також дотримуватись вимог законів України щодо захисту персональних даних Замовників, отримувати ліцензії на ті види послуг, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, а також інших нормативно-правових актів України;
  • - надати Замовнику Послуги належної якості;
  • - не вчиняти дії, що можуть мати вплив на репутацію Замовника;
  • - використовувати персональні дані Замовника та надану ним інформацію виключно з метою надання якісних послуг Агенції;
  • - об'єктивно інформувати Замовника про Послуги Агенції, умови їх надання та вартість на Веб-сайті Агенції або на ознайомчій зустрічі із Замовником в офісі Агенції;
  • - відмовити Замовнику у наданні Послуг за умови надання недостовірної інформації про себе; встановлення обставин нікчемності Договору про надання послуг;
  • - розглядати скарги Замовників та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені законодавством України;
  • - виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.
 • 3.2. Агенція має право:
  • - в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору, Правил та/або вимог законодавства України;
  • - самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, Правила, без повідомлення Замовника. При цьому Агенція гарантує та підтверджує, що розміщена на його Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, додатків до нього, Правил, є дійсною;
  • - зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Замовником на сайті Агенції або надається менеджерам Замовника в офісі Агенції при індивідуальній ознайомчій зустрічі;
  • - в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором та повернути попередню оплату послуг будь-якому Замовнику без пояснення причин.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ. ВИМОГИ ДО ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ

 • 4.1. Замовник зобов'язаний:
  • - дотримуватися вимог та обов'язків, передбачених Правилами Агенції щодо надання послуг знайомств;
  • - ознайомитись з Правилами та самостійно відстежувати їх можливі зміни;
  • - ознайомлюватись з інформацією про послуги, які розміщені на Веб-сайті Агенції;
  • - на вимогу Агенції пред'явити документ, що підтверджує особу Замовника або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації) згідно Правил, зокрема для підтвердження віку Замовника.
 • 4.2. Замовник має право:
  • - замовити будь-яку з послуг Агенції на Веб-сайті Агенції або в її офісі;
  • - вимагати від Замовника надання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил та чинного законодавства;
  • - Здійснювати інші права, передбачені Правилами.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 5.1. Взаєморозрахунки здійснюються відповідно до Правил.
 • 5.2. Замовник несе відповідальність за коректність здійснюваних ним платежів і зберігання розрахункових документів.
 • 5.3. Фактом оплати вважається фактичне надходження коштів на рахунки Агенції.
 • 5.4. Фактом надання послуги вважається будь-яка (але не виключно) із наступних подій:
  • - прибуття Замовника на зустріч-знайомство, організоване Агенцією, підписання акту приймання-передачі наданих послуг в письмові й формі між Замовником та Агенцією;
  • - залишення Замовником відгуку про зустріч-знайомство, організоване Агенцією, на сайті Агенції та/або в електронному повідомленні на адресу агенції, відповідно до Правил надання послуг;
  • - неявка Замовника на зустріч-знайомство (до якої прирівнюється також запізнення на понад 30 хв. на зустріч-знайомство, організоване Агенцією), за умови що від Замовника не надійшло будь-яких повідомлень за 3 години до зустрічі-знайомства (направлених на електронну пошту Агенції або у будь-який спосіб передбачений Правилами) про неможливість участі в такій зустрічі-знайомстві та/або клопотання про її відкладення чи перенесення (із обов'язковим зазначенням причин). Послуга вважається наданою із сплином 24 годин після початку запланованої зустрічі-знайомства, організованої Агенцією, за умови наявності доказів повідомлення Замовника про таку зустріч-знайомство та відсутності будь- яких повідомлень чи обґрунтованих письмових заперечень Замовника;
  • - Агенція має право надати будь-які інші докази повного та/або часткового надання послуг Замовнику.
 • 5.5. Агенція не надає можливість Замовнику отримувати послуги у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

 • 6.1. Правила Агенції щодо надання індивідуальних послуг знайомств розміщенні на сайті Агенції https://inlove-ukraine.com/uk/page/public-offer.
 • 6.2. Замовник зобов'язаний ознайомитись із такими правилами та умовами.
 • 6.3. Всі питання, що виникли в процесі надання послуг Замовник може з'ясувати звернувшись до служби підтримки за контактними даними, зазначеними на Веб-сайті в розділі «Контакти» або у менеджерів Агенції.
 • 6.4. Служба підтримки / менеджери Агенції надає допомогу Замовникам виключно щодо укладеної угоди про надання послуг та має право відмовити у надані допомоги з інших питань.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 • 7.1. Всі права інтелектуальної власності на використання Веб-сайту належать Агенції, а на контент, що розміщений на Веб-сайті - його законним правовласникам. Веб-сайт Агенції та контент, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством України, і міжнародно-правовим нормам.
 • 7.2. Замовник в процесі надання послуг не отримує прав інтелектуальної власності на контент, зокрема, не має права на відтворення одиниць контенту, копіювання, передачу, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома тощо. За порушення прав інтелектуальної власності Агенції, правовласників контенту або третіх осіб Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і міжнародно-правовими нормами.
 • 7.3. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до умов цього Договору, з метою неправомірного отримання доступу до перегляду такого контенту, є порушенням авторського права, і Замовник самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії.
 • 7.4. За Агенцією залишається право без сповіщення Замовника в будь-який момент видаляти з Веб-сайту будь-який контент, розміщений на ньому.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • 8.2. Претензії Замовників послуг Агенції розглядаються у порядку та строки, що визначені Правилами.
 • 8.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • 8.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Агенції або за місцем надання послуг відповідно до чинного в Україні законодавства.
 • 8.5. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс- мажорних обставин.
 • 9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, глобальні спалахи смертельних вірусних епідемій, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Агенція, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
 • 9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 • 10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, і рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 • 10.2. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною.
 • 10.3. Інформація про Замовника та його персональні дані використовуються виключно в цілях та з метою якісного надання послуг Агенції та/або вирішення спорів між Агенцією та Замовником.
 • 10.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з метою, що якісного надання послуг Агенції та/або вирішення спорів між Агенцією та Замовником, а також для використання даних в комерційних цілях, в тому числі отримання / надсилання інформації про надання індивідуальних послуг служби знайомств та обробки інформації про таку участь, а також надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Агенції. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Агенції, Замовник має право звернутися до Агенції для відключення таких повідомлень.
 • 10.5. Поширення персональних даних без згоди Замовника дозволяється у випадках, визначених діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
 • 10.6. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За незаконне розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 • 10.7. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, чинним законодавством або Правилами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Агенції з дати акцептування.
 • 10.8. Відносини, що виникли на підставі цього Договору регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Цивільним та Господарським кодексами України, а також прийнятими відповідно до та на їх виконання підзаконними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері надання послуг такого виду та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
 • 10.9. Даний Договір оферти є одночасно договором про надання індивідуальних послуг служби знайомств. Здійснюючи акцепт даного Договору, Замовник надає повну й безумовну згоду на укладення Договору в повному обсязі, а також одночасно у повному обсязі погоджується із Правилами Агенції.
 • 10.10. Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

11. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ АГЕНЦІЇ:

 • Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ ЗНАЙОМСТВ «ЗАКОХАНІ»
 • Код ЄДРПОУ: 44895143
 • Адреса електронної пошти: inlove.ukraine@gmail.com
 • Назва банку АТ КБ «ПриватБанк»
 • Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN (гривня): UA833052990000026006020709849
 • Карта ПриватБанк (ключ до рахунку): 5169 3351 0083 8644